Đăng ký Đăng nhập

 Đề nghị khách hàng nhập đúng seri thẻ, Cố tình điền bừa mọi khiếu nại sẽ không được giải quyết

 Hỗ trợ kiểm tra lại thẻ & vấn đề khác chat góc phải màn hình hoặc bấm đây để chat Facebook

  Bạn có thể gửi nhiều thẻ một lúc bằng cách chọn

"+ THÊM NGAY" ô điền thẻ

Hướng dẫn tích hợp API gạch thẻ tự động cho Shop Tại đây

Lịch sử đổi thẻ tại đây

ĐỔI THẺ CÀO TỰ ĐỘNG
BIỂU PHÍ ĐỔI THẺ
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Thành viên/API 14% 13% 13% 11% 11% 12% 13% 15% 15%
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Thành viên/API 13.5% 13.5% 13.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 13.5% Bảo trì
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Thành viên/API 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23%
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Thành viên/API 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13%
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Thành viên/API 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14%
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Thành viên/API Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì
Nhóm thành viên Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ
Thành viên/API Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì